Patronat medialny:
 


 
Sponsorzy:
 

 Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz
Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
zapraszają do udziału w konferencji naukowej:


Czytelnicy – zasoby informacji i wiedzy.
Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej i Internetu.


Podczas konferencji chcielibyśmy dokonać przeglądu aktualnego stanu badań naukowych, a także zaprezentować rozwiązania praktyczne sytuujące się w następujących obszarach tematycznych:

  • Czytelnicy, praktyki czytania i użytkowania piśmiennictwa – ujęcie historyczne.
  • Czytelnictwo, czytanie, czytelnicy współcześnie – sfera cyfrowa w kulturze czytelniczej, nowe przestrzenie i praktyki komunikacyjne, narzędzia i technologie, wydawcy.
  • Użytkownicy bibliotek i informacji w dobie kultury multimedialnej: nowe technologie i kanały komunikacyjne w budowaniu relacji bibliotek z użytkownikami, w promocji wiedzy, czytelnictwa i usług bibliotecznych
  • Biblioteki, archiwa, muzea – tradycja i kontynuacje w epoce digitalnej, przemiany form dystrybucji i obiegu kultury: biblioteki cyfrowe, repozytoria naukowe, katalogi i bibliograficzne bazy danych, e-media i ich rola w społeczeństwie informacyjnym oraz gospodarce opartej na wiedzy; działania i projekty dla informacji kulturalnej, edukacji i kształtowania kompetencji cyfrowych.
  • Biblioteki – Internet – działania i projekty dla informacji kulturalnej, edukacji i kształtowania kompetencji cyfrowych.
  • Budowa i wykorzystanie otwartych zasobów naukowych i edukacyjnych, digitalizacja i wizualizacja zasobów informacji i wiedzy.
  • Serwisy społecznościowe, blogi, dziennikarstwo obywatelskie jako formy dzielenia się wiedzą
  • Słowo, obraz, dźwięk, animacja - mediateki, centra informacji, ich zbiory i funkcje w dobie kultury multimedialnej.
  • Problemy metodologiczne badań bibliologii i informatologii – metody, źródła, narzędzia, nowe doświadczenia badawcze z uwzględnieniem inspiracji innych nauk i humanistyki cyfrowej.

Mając świadomość rozległości problematyki badawczej zapraszamy do podjęcia teoretycznej refleksji badaczy z obszaru bibliologii i informatologii oraz przedstawicieli innych dyscyplin, w tym: medioznawców, literaturoznawców, socjologów, antropologów, historyków, archiwistów, humanistów cyfrowych, licząc, że wielość perspektyw i źródeł pozwoli uzyskać bogaty obraz powyższej tematyki. Zachęcamy także do wymiany doświadczeń i opinii praktyków: bibliotekarzy, pracowników ośrodków informacji, wydawców i przedstawicieli firm z obszaru szeroko pojmowanych nowych technologii związanych z książką, informacją, kulturą.

Materiały pokonferencyjne zostaną wydane w formie recenzowanej publikacji.Biblioteka Główna UMCS