Nowe skrzydło BG UMCS

Biblioteka
Struktura
Zbiory
Wczoraj i dziś
Galerie i wystawy

Zostań czytelnikiem - autorem - recenzentem


journals.umcs.pl/fb
 Nabytki
Biblioteki
UMCS

Bazy w dostępie testowym

Ocena parametryczna

Redagowanie pracy naukowej

Baza publikacji pracowników UMCS
(rejestracja)
(więcej informacji)
Centrum Dokumetacji Europejskiej

Centrum działa obecnie w ramach Oddziału Informacji Naukowej.

Pracownicy:
 • mgr Marzena Bukowska - st. bibliotekarz

Adres:
Centrum Dokumetacji Europejskiej
Oddział Informacji Naukowej, Biblioteka Główna UMCS,
ul. I. Radziszewskiego 11, 20-031 Lublin
p.92 w nowszym skrzydle tel.: (81) 537-58-72
e-mail: cde@hektor.umcs.lublin.pl

Godziny pracy:

 • poniedziałek 11.00-19.00
 • wtorek - piątek 8.00-19.00
 • sobota 8.00-15.00

INFORMACJE O CENTRUM

Głównym powodem dla którego podjęto starania na rzecz utworzenia , było zapotrzebowanie zarówno ze strony studentów jak i pracowników akademickich Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej i innych uczelni na materiały o UE. Niemałe znaczenie odgrywał fakt, iż prawo dostępu do dokumentacji europejskiej zgromadzonej w Centrum miał mieć charakter powszechny. Centrum funkcjonuje na podstawie umowy zawartej w dniu 6 lipca 2000 r. pomiędzy UMCS a Komisją Europejską.

Inicjatorem ustanowienia takiej placówki w Lublinie był prof. Z. J. Pietraś z Wydziału Politologii UMCS. Jego wysiłki zaowocowały podjęciem przez Senat UMCS uchwały z dnia 13 listopada 2000 r. w sprawie powołania Centrum Dokumentacji Europejskiej UMCS. Dnia 15 lutego 2001 roku przy Wydziale Politologii rozpoczęło więc swoją działalność Centrum Dokumentacji Europejskiej UMCS jako ogólnouniwersytecka jednostka organizacyjna, której głównym celem jest gromadzenie dokumentów dostarczanych regularnie przez Unię Europejską.

Posiada status pełnego Centrum Dokumentacji Europejskiej - CDE (European Documentation Centre - EDC), co zapewnia mu prawo do bezpłatnego i systematycznego otrzymywania publikacji wydawanych przez instytucje Wspólnot Europejskich. Wydawaniem i rozpowszechnianiem tych materiałów zajmuje się Biuro Oficjalnych Wydawnictw Wspólnot Europejskich EUR-OP w Luksemburgu.

Oprócz materiałów drukowanych nadsyłane są także materiały elektroniczne, tj. europejskie bazy danych w wersji CD-ROM. Należy podkreślić, że najcenniejszą wartością dla CDE UMCS jest pełny dostęp do unijnej bazy CELEX. Centrum dysponuje najbogatszym w regionie zbiorem oficjalnych publikacji dotyczących Unii Europejskiej

ZADANIA CDE UMCS

Centrum jest jednostką naukowo-badawczą, pełniącą przede wszystkim funkcję informacyjną, ale także biblioteki unijnej. Oferuje użytkownikom pomoc w poszukiwaniu informacji w zakresie UE.

Do podstawowych zadań CDE UMCS należy:

 • rozpowszechnianie informacji o UE,
 • prowadzenie badań, szkoleń specjalistycznych w zakresie korzystania z materiałów zgromadzonych w CDE UMCS,
 • organizowanie seminariów i konferencji,
 • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie dokumentów drukowanych,
 • udostępnianie bazy CELEX (pełnotekstowa baza prawna UE),
 • promowanie wydawnictw UMCS tematycznie związanych z UE,
 • organizowanie kwerend (zapytań przez e-mail).

Profil zbiorów:

Biuro Oficjalnych Wydawnictw Wspólnot Europejskich EUR-OP, z siedzibą w Luksemburgu, zgodnie z umową regularnie przesyła od listopada 2000 roku dla CDE UMCS materiały i publikacje wydawane przez instytucje UE. Źródłem publikacji są również: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej oraz Instytut Europejski w Łodzi, a także sporadycznie inne instytucje.

Otrzymywane materiały drukowane podzielone są w CDE UMCS na działy:

 • Dokumentacja Ogólna (General) - O
 • Dokumentacja Ekonomiczna (Economy) - E
 • Dokumentacja Prawna (Law) - P
 • Dokumentacja Społeczna (Social) - L
 • Dokumentacja z zakresu polityki regionalnej (Regional Policy) - G
 • Dokumentacja z zakresu ochrony środowiska (Environment) - S
 • Dokumentacja Rolna (Agriculture) - R
 • Nauka i Technika (Science and Technology) - N
 • Statystyka (Statistics) - T
 • Dokumentacja bibliograficzna (Bibliographies) - B

Zawartość gromadzonej dokumentacji europejskiej stanowią:
- prawo pierwotne, czyli traktaty i uzupełnienia;
- prawo wtórne tj. rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opnie;
- orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji;
- publikacje tematyczne wydawane przez instytucje UE.

CDE UMCS udostępnia swoje zbiory wyłącznie na miejscu w godzinach otwarcia.
Istnieje możliwość zrobienia odbitek kserograficznych na miejscu.

Centrum realizuje kwerendy (zapytania do CDE UMCS przez e-mail).
Kwerendy realizowane są przede wszystkim z myślą o użytkownikach mieszkających poza Lublinem.

Zapytania przez Interenet będą przybierać dwojaką formę:

 1. Jeżeli użytkownik posiada dane bibliograficzne poszukiwanego dokumentu, i chce otrzymać pełny tekst tego dokumentu, wtedy na podstawie otrzymanych danych pracownik CDE może wyszukać tekst wysyłając go bezpośrednio e-mailem do adresata.
 2. Jeżeli użytkownik nie zna żadnych danych określających statut bądź lokalizację dokumentu, a chce się zorientować tylko czy istnieją dokumenty, publikacje na interesujący go temat, wtedy pracownik może stwierdzić na podstawie dostępnych materiałów jak szeroko jest opisywany poszukiwany temat. Pracownik tym samym może zaznaczyć konieczność przybycia użytkownika do placówki w celu przeszukania wszystkich materiałów.

Ze zbiorów CDE UMCS mogą korzystać na miejscu wszyscy zainteresowani.
Księgozbiór Centrum dostępny jest w katalogu BG UMCS.

(do góry)