Nowe skrzydło BG UMCS

Informator
Kontakt
Godziny otwarcia
Udostępnianie
Usługi informacyjne
Regulamin
Cennik usług
Aktualności


Zostań czytelnikiem - autorem - recenzentem


journals.umcs.pl/fb
 Nabytki
Biblioteki
UMCS

Bazy w dostępie testowym

Ocena parametryczna

Redagowanie pracy naukowej

Baza publikacji pracowników UMCS
(rejestracja)
(więcej informacji)
Załącznik
do Zarządzenia Nr 3/2014
Rektora UMCS

Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Głównej UMCS

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Biblioteka Główna UMCS, zwana dalej „Biblioteką” udostępnia swoje zasoby:
 1. w czytelniach;
 2. poza Bibliotekę przez wypożyczanie indywidualne;
 3. drogą wypożyczeń międzybibliotecznych;
 4. przez sieć komputerową.

§ 2

 1. Korzystanie ze źródeł elektronicznych jest dostępne dla osób posiadających status upoważnionego użytkownika.
 2. Status upoważnionego użytkownika uzyskują wszyscy pracownicy, studenci i doktoranci UMCS, naukowcy przebywający gościnnie w Uniwersytecie, którzy otrzymają kartę biblioteczną, a także osoby korzystające z terminali komputerowych w pomieszczeniach bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego UMCS.
 3. Biblioteka może ograniczyć dostęp do zasobów cyfrowych w pomieszczeniach bibliotecznych dla osób niezatrudnionych w UMCS, jeżeli licencjodawca bazy dokona takiego zastrzeżenia.

§ 3

    Biblioteka wykonuje usługi reprograficzne polegające na skanowaniu, kopiowaniu dokumentów techniką fotograficzną i kserograficzną, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dn. 4.02. 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

§ 4

 1. Korzystający ze zbiorów i usług Biblioteki UMCS są zobowiązani do szanowania udostępnianych im materiałów, warsztatu informacyjnego i wyposażenia i ponoszą odpowiedzialność za powstałe podczas korzystania z nich uszkodzenia.
 2. W przypadku spowodowania uszkodzenia lub zagubienia wydawnictwa, czytelnik zobowiązany jest:
  1. odkupić zniszczone lub zagubione wydawnictwo;
  2. w razie niemożności (lub niecelowości) odkupienia należy odkupić egzemplarz wskazany przez Bibliotekę o wartości aktualnej ceny rynkowej zagubionego (zniszczonego) wydawnictwa;
  3. ponadto, ponieść koszty oprawy dzieła dostarczonego zamiast zagubionego egzemplarza.
 3. Czytelnik nie nabywa prawa własności do zagubionego lub uszkodzonego wydawnictwa z chwilą uregulowania zobowiązań określonych w ust.2.

§5

 1. Biblioteka pobiera opłaty za wykonywane usługi (w wysokości poniesionych kosztów wykonania usługi) oraz opłaty za nieterminowy zwrot dzieła.
 2. Cennik opłat, o których mowa w ust. 1 ustala Rektor UMCS na wniosek dyrektora Biblioteki.

§6

 1. Osoby korzystające ze zbiorów i urządzeń Biblioteki zobowiązane są do przestrzegania przepisów obowiązujących w poszczególnych jej jednostkach;
 2. Uwagi dotyczące działalności Biblioteki oraz korzystania z jej zbiorów i urządzeń można zgłaszać:
  1. w zeszytach uwag dostępnych w czytelniach i wypożyczalni miejscowej;
  2. kierownikom odpowiednich jednostek organizacyjnych Biblioteki;
  3. dyrekcji Biblioteki.

§7

    Zwiedzanie i fotografowanie pomieszczeń Biblioteki wymaga zgody dyrektora Biblioteki.

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW W CZYTELNIACH

§8

    Do korzystania ze zbiorów bibliotecznych w czytelniach uprawnione są wszystkie osoby pełnoletnie i młodzież szkolna na podstawie ważnego dowodu tożsamości, legitymacji studenckiej lub szkolnej.

§9

 1. W czytelniach można korzystać z:
  1. księgozbiorów podręcznych;
  2. książek i czasopism z magazynu;
  3. zbiorów specjalnych;
  4. dokumentów w formie zmikrofilmowanej (mikrofilmy, mikrofisze);
  5. źródeł na nośnikach elektronicznych dostępnych lokalnie lub w trybie online;
  6. materiałów własnych po uprzednim ich wpisaniu na odpowiednie rewersy i oddaniu rewersów dyżurnemu bibliotekarzowi;
  7. własnego komputera po uprzednim zgłoszeniu zamiaru korzystania dyżurującemu bibliotekarzowi.
 2. Materiały z magazynu należy zamawiać na odpowiednich rewersach:
  1. na rewersie komputerowym – książki i czasopisma znajdujące się w katalogu komputerowym;
  2. na rewersie tradycyjnym – książki i czasopisma nie opracowane komputerowo.
 3. Jednorazowo można dla osób korzystających ze zbiorów bibliotecznych sprowadzić z magazynu do 5 wol. książek (5 wol. czasopism).
 4. Pracownicy naukowi mogą sprowadzić 10 wol. czasopism.
 5. Dzieła sprowadzone do czytelni można zatrzymać na następne dni, nie dłużej jednak, niż na miesiąc. Materiały nie wykorzystywane w ciągu kolejnych 5 dni zwracane są do magazynu.

§10

Korzystający z czytelni zobowiązani są:
 1. pozostawić w szatni okrycia wierzchnie, teczki, torby, plecaki, parasole i inne podobne przedmioty;
 2. wyłączyć telefony komórkowe;
 3. wpisać się czytelnie do książki odwiedzin;
 4. składać zamówienia najpóźniej na pół godziny przed zamknięciem czytelni, a wypożyczone materiały zwracać na 15 minut przed zamknięciem czytelni;
 5. przed opuszczeniem czytelni oddać dyżurnemu bibliotekarzowi wykorzystywane materiały biblioteczne w niezmienionym stanie.

§11

    W czytelniach można składać zamówienia na wykonanie odbitek kserograficznych z książek i czasopism, zgodnie z zasadami regulowanymi odrębnym zarządzeniem Dyrektora Biblioteki.

§12

    Kopiowanie zbiorów przy użyciu prywatnych urządzeń elektronicznych jest jest możliwe po uzyskaniu zgody dyżurnego bibliotekarza. Warunkiem kopiowania jest przestrzeganie obowiązującego prawa autorskiego. Podczas kopiowania nie można wykorzystywać lampy błyskowej.

§13

 1. Dzieł udostępnianych w czytelniach nie wolno wynosić poza czytelnie.
 2. Czytelnik jest zobowiązany do okazania materiałów, które wynosi na zewnątrz, na żądanie pracownika czytelni.

WOLNY DOSTĘP

§14

 1. Użytkownik Biblioteki ma prawo do korzystania z wyznaczonych części zbiorów na zasadach wolnego dostępu. Odbywa się to na następujących warunkach:
  1. materiały biblioteczne znajdujące się w wyznaczonym pomieszczeniu użytkownik samodzielnie wyszukuje, przenosi w obrębie pomieszczenia, korzysta z nich na miejscu lub wypożycza;
  2. materiały wykorzystane na miejscu użytkownik pozostawia na wyznaczonych do tego celu wózkach lub stolikach, nie włączając ich samodzielnie na półkę;
  3. materiały oznaczone czerwoną etykietą przeznaczone są wyłącznie do korzystania na miejscu;
  4. prawo do wypożyczenia poza bibliotekę przysługuje czytelnikom posiadającym ważną kartę biblioteczną lub legitymację studencką aktywowaną jako karta biblioteczna. Zwrotu dokonuje się w obszarach wolnego dostępu lub w Wypożyczalni Miejscowej.
 2. Materiały zlokalizowane w wolnym dostępie wyłączone są z systemu zamówień poprzez katalog komputerowy, nie można ich także rezerwować. Pierwszeństwo skorzystania ze zbiorów udostępnionych w wolnym dostępie posiada osoba, która jako pierwsza zgłosi się po książkę.

WYPOŻYCZANIE POZA BIBLIOTEKĘ

§15

Prawo do wypożyczania indywidualnego mają:
 1. pracownicy i emeryci UMCS;
 2. studenci i doktoranci UMCS;
 3. doktoranci KUL;
 4. słuchacze studiów podyplomowych UMCS;
 5. stypendyści, stażyści i uczestnicy kursów polonijnych UMCS;
 6. nauczyciele akademiccy i studenci innych uczelni na podstawie odpowiednich umów z UMCS;
 7. nauczyciele akademiccy innych uczelni Lublina oraz emerytowani samodzielni pracownicy naukowi tych uczelni;
 8. pracownicy merytoryczni lubelskich instytucji naukowych: placówek PAN, bibliotek naukowych, muzeów, archiwów;
 9. inni czytelnicy na podstawie decyzji dyrektora Biblioteki po wniesieniu kaucji pienięŜnej i uiszczeniu opłaty za prowadzenie konta. Wysokość opłat określa Cennik opłat za usługi świadczone w Bibliotece Głównej UMCS.

§16

Poza Bibliotekę nie wypożycza się:
 1. wydawnictw ciągłych;
 2. książek z księgozbiorów podręcznych;
 3. encyklopedii, słowników, bibliografii i innych wydawnictw informacyjnych;
 4. materiałów stanowiących narodowy zasób biblioteczny;
 5. książek stanowiących zasób literatury niezbędnej do prowadzenia zajęć dydaktycznych;
 6. zbiorów specjalnych, z wyjątkiem nut wydanych po roku 1970;
 7. druków XIX-wiecznych oraz XX-wiecznych wydanych do roku 1970 włącznie;
 8. dzieł rzadkich i kosztownych oraz dzieł bogato ilustrowanych, z dużą ilością tablic i map;
 9. druków w języku polskim wydanych za granicą;
 10. wydawnictw wielotomowych (w całości bądź poszczególnych tomów), wypożyczane są dwu- i trzytomowe podręczniki akademickie oraz wydawnictwa wielotomowe, które Biblioteka posiada aktualnie w magazynie w liczbie większej niż dwa egzemplarze;
 11. książek wymagających oprawy lub konserwacji.

§17

 1. Prawo do wypożyczania książek poza Bibliotekę nabywa czytelnik po otrzymaniu karty bibliotecznej.
 2. Elektroniczna Legitymacja Studenta UMCS spełnia funkcję karty bibliotecznej, jej posiadacze są zapisywani do Biblioteki na podstawie: dowodu tożsamości, aktualnego indeksu, podpisanej "Deklaracji czytelnika".
 3. Podstawę otrzymania karty bibliotecznej stanowi podpisanie „Deklaracji czytelnika” oraz:
  1. dla pracowników UMCS – dowód osobisty;
  2. dla studentów stacjonarnych i zaocznych UMCS – indeks i dowód osobisty;
  3. dla słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich UMCS - indeks lub karta słuchacza i dowód osobisty;
  4. dla czytelników niezwiązanych pracą lub studiami z UMCS – dowód osobisty i aktualne poświadczenie o zatrudnieniu;
  5. dla stypendystów, stażystów i uczestników kursów polonijnych – paszport, zaświadczenie wydane przez odnośny sekretariat lub opiekuna naukowego;
  6. dla czytelników zapisywanych na podstawie wpłaty kaucji – dowód toŜsamości i dowód wpłaty kaucji, kaucja nie podlega oprocentowaniu.
 4. Karta biblioteczna studenta ważna jest jeden rok akademicki i powinna być odnawiana na początku każdego roku akademickiego, natomiast karta biblioteczna pracownika ważna jest jeden rok kalendarzowy i powinna być prolongowana na początku następnego roku.
 5. Przy prolongacie karty bibliotecznej naleŜy okazać takie same dokumenty jak przy zakładaniu konta bibliotecznego.
 6. Karta biblioteczna czytelnika wystawiona na podstawie wpłaty kaucji ważna jest jeden rok począwszy od daty utworzenia konta, do jej prolongowania wymagana jest opłata za prowadzenie konta na następny rok.
 7. Kartę biblioteczną należy okazywać przy każdorazowym korzystaniu z wypożyczalni.
 8. Odbioru zamówionych książek może dokonać osoba upoważniona przez właściciela karty na podstawie stałego lub czasowego upoważnienia. Osoba upoważniona do odbioru książek powinna przy ich odbiorze okazać swój dowód tożsamości oraz kartę biblioteczną jej posiadacza, przy upoważnieniu jednorazowym powinna także okazać upoważnienie.
 9. Zagubienie karty bibliotecznej należy zgłosić niezwłocznie w wypożyczalni celem uzyskania duplikatu; straty powstałe na skutek zaniedbania tego obowiązku obciążają posiadacza karty.
 10. Uprawnienia do wypożyczania nie wolno odstępować innej osobie. Nieprzestrzeganie tego postanowienia pociąga za sobą pozbawienie prawa do korzystania z konta bibliotecznego.

§18

 1. Liczba dzieł wypożyczonych na konto jednego czytelnika i maksymalny okres ich równoczesnego użytkowania wynoszą:
  1. 20 dzieł na okres 90 lub 150 dni w przypadku podręczników akademickich – dla pracowników UMCS;
  2. 6 dzieł na okres 90 lub 150 dni w przypadku podręczników akademickich – dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych UMCS;
  3. 8 dzieł na okres 90 lub 150 dni w przypadku podręczników akademickich – dla magistrantów UMCS;
  4. 10 dzieł na okres 90 lub 150 dni w przypadku podręczników akademickich – dla doktorantów UMCS i KUL;
  5. 10 dzieł na okres 90 lub 150 dni w przypadku podręczników akademickich – dla nauczycieli akademickich innych uczelni Lublina;
  6. 3 tytuły na okres 30 dni – dla innych uprawnionych czytelników.
 2. Limity wypożyczeń wyszczególnionych w ust. 1 obejmują także materiały wypożyczone z obszaru wolnego dostępu. Maksymalny okres wypożyczenia z obszaru wolnego dostępu wynosi 30 dni.
 3. Wyszczególnienie w §18 ust. 1 dotyczy dzieł wydanych po roku 1970.
 4. Książki wydane w latach 1919 – 1970 mogą być wypożyczone na okres 30 dni:
  1. pracownikom naukowym i bibliotekarzom UMCS w liczbie 20 egzemplarzy;
  2. pracownikom naukowym innych uczelni w liczbie 10 egzemplarzy.
 5. Czytelnik może posiadać na koncie jeden egzemplarz tego samego wydania danego dzieła.

§19

    W uzasadnionych przypadkach kierownik Oddziału Udostępniania Zbiorów może udzielić zezwolenia na wypożyczenie większej liczby dzieł.

§20

 1. Okres wypożyczenia książki można przedłużyć, jeśli nie ma na nią innych zamówień; prolongaty należy dokonać przed upływem terminu zwrotu.
 2. Biblioteka może z ważnych powodów zażądać zwrotu książki przed upływem terminu wypożyczenia lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.

§21

Książki nieodebrane w ciągu 5 dni od daty ich zamówienia odsyłane są do magazynu.

§22

    Czytelnik jest odpowiedzialny za stan zachowania wypożyczonych materiałów i ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia nieujawnione podczas odbioru z wypożyczalni.

§23

    W przypadku niezwrócenia przez czytelnika książki w oznaczonym terminie Biblioteka stosuje następujące sankcje:
 1. zablokowanie konta;
 2. opłatę za nieterminowy zwrot książki zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat;
 3. okresowe lub całkowite pozbawienie prawa korzystania z wypożyczalni;
 4. dochodzenie zwrotu książki na drodze sądowej.

§24

 1. Czytelnik ma obowiązek kontrolowania stanu swego konta bibliotecznego. Przesłane przez Bibliotekę upomnienie dotyczące zwrotu materiałów ma charakter informacyjny.
 2. Ewentualne zakłócenia w dostarczeniu przypomnień nie zwalniają czytelnika od opłaty za przetrzymywanie wypożyczonych dzieł.
 3. Koszty pocztowe wysyłanego przez Bibliotekę upomnienia ponosi czytelnik.

§25

 1. Studenci mają obowiązek uzyskania poświadczenia o uregulowaniu zobowiązań wobec Biblioteki na karcie obiegowej przed odejściem z Uniwersytetu.
 2. Pracownicy są zobowiązani do potwierdzenia uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki na karcie obiegowej przed odejściem z Uniwersytetu.

WYPOŻYCZANIE MIĘDZYBIBLIOTECZNE

§26

    Biblioteka UMCS wypożycza własne zbiory zamiejscowym bibliotekom krajowym i bibliotekom zagranicznym.

§27

 1. Wypożyczaniu międzybibliotecznemu nie podlegają materiały wymienione w §16.
 2. Biblioteka wykonuje na potrzeby wypożyczania międzybibliotecznego dokumenty wtórne z fragmentów czasopism stosując się do przepisów obowiązującego prawa autorskiego. Kosztem wykonania dokumentu wtórnego jest obciążana zamawiająca biblioteka.

§28

Wypożyczanie międzybiblioteczne prowadzi wypożyczalnia międzybiblioteczna Biblioteki.

§29

    Wypożyczalnia międzybiblioteczna sprowadza materiały biblioteczne z bibliotek krajowych i zagranicznych dla pracowników, doktorantów i magistrantów UMCS oraz studentów UMCS przygotowujących prace licencjackie.

§30

    Przyjęcie zamówienia na wypożyczenie materiałów z innej biblioteki przez wypożyczalnię międzybiblioteczną jest uwarunkowane koniecznością potwierdzenia braku zamawianych pozycji w:
 1. bibliotekach Lublina – gdy składane jest zamówienie do bibliotek krajowych;
 2. w bibliotekach w Polsce – gdy składane jest zamówienie do bibliotek za granicą.

§31

 1. Zamówienia na wypożyczenie materiałów z innej biblioteki powinny zawierać dokładne dane bibliograficzne zamawianych pozycji.
 2. Zamówienia magistrantów, doktorantów i studentów przygotowujących prace licencjackie wysyłane za granicę wymagają potwierdzenia przez opiekuna naukowego.

§32

    Koszty wysyłki, zamówień i zwrotu materiałów ponosi Biblioteka w miarę posiadanych środków. Biblioteka może zażądać pokrycia części lub całości tych wydatków przez osoby zamawiające.

§33

    Opłaty, których żąda biblioteka wysyłająca oraz koszt kopii dokumentów pokrywa zamawiający czytelnik.

§34

    Z materiałów sprowadzonych drogą wypożyczania międzybibliotecznego można korzystać wyłącznie w czytelniach Biblioteki, w terminie określonym przez bibliotekę wypożyczającą.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§35

    Czytelnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i do stosowania się do zawartych w nim postanowień.

§36

    Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu przez czytelnika może spowodować ograniczenie lub pozbawienie go prawa do korzystania z usług Biblioteki.

§37

    Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu należy do kompetencji Dyrektora Biblioteki UMCS.

(do góry)